Juniperbos Apeldoorn-West

Artikelen wijkkrant Berg en Bos


Wijkblad nummer 3 2023De naam Juniperbos komt van Juniperus, wat Jeneverbes betekent. De jeneverbes (Juniperus communis) is een conifeer uit de cipresfamilie. Het is een van de weinige coniferen, naast de grove den en de taxus, die van nature voorkomt in de Benelux.
De jeneverbes is een kleine boom, die in de lente bloeit. De vormen lopen sterk uiteen; van een slanke zuil van zes meter hoog tot een wijdvertakte struik van minder dan vijf meter hoog. In Jeneverbesstruwelen groeien overwegend hoge, zuilvormige, op Cipressen lijkende struiken, terwijl verspreid groeiende exemplaren soms laag en bossig zijn met wijd uitstaande, half liggende zijtakken. 
De jeneverbes is tweehuizig wat wil zeggen dat de struiken van jeneverbes mannelijk of vrouwelijk zijn. Alleen de vrouwelijke exemplaren dragen bessen.       Vanaf de bestuiving duurt het gewoonlijk drie jaar voordat deze rijp is: pas een jaar na de bestuiving vindt de bevruchting plaats, vervolgens neemt de   ontwikkeling van de groene kegelbes een jaar in beslag en pas in het derde jaar begint de blauwkleuring.   
 
 
 Naast geslachtelijke voortplanting kan de jeneverbes zich ook vegetatief voortplanten. Takken buigen uit en komen op de grond te liggen (afleggers). Door het   schuren beschadigt de bast en op deze plaats wortelt de tak en groeien er jonge jeneverbessen. Dit is te vergelijken met stekken. De stekken zijn dus   genetisch identiek aan de ouderplant.*
 In ons “eigen” Juniperbos komen ook stukken met jeneverbes voor. Een alleenstaande jeneverbes lijkt soms op een silhouet van een persoon. De eenzame   standplaats, de grillige en soms bizarre vormen, vooral spookachtig bij mist, zijn er de oorzaak van dat er zoveel sagen en legendes omheen zijn geweven. 


Hierbij enkele sagen en legendes omtrent de Jeneverbes
Wie na een lange wandeling vermoeid was en ruste aan de voet van een jeneverbes, voelde zijn moeheid als bij toverslag verdwenen.
Een wandelstok uit het hout van een jeneverbes gesneden hield de drager ook al wonderlijk fit.* Reden te meer om eens een heerlijke wandeling door het Juniperbos te maken en uw moeheid te laten verdwijnen aan de voet van de jeneverbes. Voor het maken van een eventuele wandelstok verzoeken wij u af te zien deze te maken van een jeneverbestak, of u echter dezelfde fitheid zult ervaren laat zich raden.  In Schotland werd de  jeneverbes verbrand om te voorkomen dat dieren ziek werden en om het boze oog af te weren.


 Jean de Bourgogne ( 1231 – 1268) , de hertog van Bourgondië, raadde het publiek aan om jeneverbestakken te verbranden en de rook in te ademen om de pest   tijdens de Grote Pestepidemie niet op te lopen. Of dit ook daadwerkelijk geholpen heeft ??
 Tevens werd aangenomen dat een jeneverbestak op de deur heksen afschrikte. Volgens Margaret Baker (auteur van het boek Discovering the Folklore of   Plants)   geloofde men dat een heks die het huis binnen wilde komen, zich genoodzaakt zou voelen om alle blaadjes te tellen van de jeneverbestak die aan de deur hing.   Omdat de heks er echter nooit zeker van was dat ze correct telde, moest ze de hele tijd opnieuw tellen. Dus de heks zou weigeren het huis binnen te gaan.*


Een van de doelstellingen van onze stichting: Is het houden van regelmatige bosschouwen van het gebied zodat de Stichting op de hoogte is van de actuele situatie en de bosbeheer plannen in het Juniperbos. De bestuursleden monitoren doorlopend ontwikkelingen en activiteiten in het gebied, hetzij uit eigen waarneming, hetzij naar aanleiding van meldingen. Dit in samenwerking met de Kroondomeinen, de Wijkvereniging Berg en Bos, SWMA en de boswachter die verantwoordelijk is voor het gebied. 
Samen met Tim van Alen (Bosbeheerder Natuurpark Berg en Bos & Dennenheuvel) is er recent een bosschouw gehouden. Aandachtspunten tijdens deze bosschouw waren:
Omgevallen bomen op de paden: deze zullen alleen dan worden verwijderd als de bomen op de officiële paden liggen. Omgevallen bomen en takken die op de door wandelaars zelf gemaakte paden liggen zullen niet worden verwijderd.
Dassentunnels: In het hek rondom de Julianatoren zaten dassentunnels die zijn dichtgemaakt, de reden zou zijn dat er jonge zwijntjes doorheen kwamen. Deze tunnels zullen moeten worden teruggeplaatst zodat de dassen weer van en naar hun burchten (die zich op het terrein van de Julianatoren bevinden) kunnen.
De Blokhut van de scouting: Van de dode bomen rond de blokhut zijn de takken verwijderd die gevaar kunnen opleveren. Op het grasveld voor de blokhut bestaat de mogelijkheid tot kamperen, elders in het bos is dit niet toegestaan. Evenementen die hier georganiseerd worden mogen alleen scouting gerelateerd zijn.
Het gat van Zevenhuizen: Er is geconstateerd dat er afval in het gat wordt gedeponeerd, tevens liggen er in en naast het pad gebroken flessen en glaswerk. Hierop zal actie worden uitgezet.
Jeneverbes: de struiken die in het bos staan zijn zeldzaam en worden beschermd d.m.v. extra verzorging, wellicht zullen er hekken rondom de struiken worden geplaatst. Op andere plaatsen in het Juniperbos zijn clusters met hekken geplaatst. De invloed van het wild dat graast op de plekken die niet zijn afgebakend zal worden vergeleken met de plekken die wel afgebakend zijn.
De wolf: Op verschillende plekken- in en rondom het bos is de wolf gesignaleerd, het betreft hier een enkeling die door zijn roedel verstoten is, de wolf zou mensenschuw en niet gevaarlijk zijn aldus Tim de Bosbeheerder.
Gaten op de wandelpaden: Deze zullen niet (zoals gevraagd) met zand worden gedicht. Het Juniperbos is een Natura 2000 gebied waar geen vreemde grond mag worden ingebracht. Aan het eind van het jaar zullen de betreffende paden worden geschaafd, iets wat al vaker is gedaan. Het verzoek aan de hondenbezitters is een door hun hond gegraven gat weer te dichten voor de veiligheid van de mede wandelaars. Het is een honden losloopgebied maar het is ook natuur waar we zuinig op moeten zijn.
Aanwezige bankjes in het bos: Alle bankjes zullen in de toekomst worden vervangen, aan het zit comfort zal aandacht worden besteed.

Onze Stichting is afhankelijk van donaties
Dit om haar werk ook in de toekomst mogelijk te maken. Met de donaties dekken wij operationele kosten en eventuele juridische kosten. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Iedere donatie is meer dan welkom. Als stichting voldoen we aan de regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Vrienden van het Juniperbos:
Voor 5 euro kunt u vriend worden van onze stichting. Hiermee maakt u kenbaar dat u onze doelstellingen steunt. Wij zullen u informeren/betrekken bij de laatste ontwikkelingen rond het Juniperbos. U wordt vriend door 5 euro op onderstaande rekening te storten en/of een Email te sturen aan: info@juniperbos.nl.  
Er zal gekeken worden of we op korte termijn een QR code op de site kunnen plaatsen die een donatie eenvoudiger zal maken.
NL 77INGB 0006954698 t.n.v. Stichting Behoud Juniperbos
Bronvermelding:
  • de-veluwenaar.nl
  • jeneverbesgilde.nl
  • ulukayin.org/juniper-in-mythologie-en-volksgeloofWijkblad nummer 2 2024

Beste Berg en Bos bewoners

 

Het Juniperbos is een uniek stuk bosgebied dat gekenmerkt wordt door een rijke fauna en flora. In het bos bevinden zich beschermde planten en dieren en een aantal bijzondere landschapselementen- zoals grafheuvels en een stuwwal uit de ijstijd.  Het bos valt onder Natura 2000, is een stiltegebied en tevens een waterwingebied. Als natura 2000 gebied heeft het de hoogste beschermingsstatus die we in Nederland en Europa kennen. Het bosgebied biedt al tientallen jaren veel plezier aan wandelaars en met name ook aan de hondenbezitters die hier met hun hond vrij door het bos kunnen wandelen. Ofschoon het bosgebied bescherming heeft is het de laatste jaren onder grote druk komen te staan. Om het karakter van het Juniperbos te behouden houden wij als stichting verstorende activiteiten en wijzigingen van bestemmingsplannen nauwlettend in de gaten. 
De stichting Behoud Juniperbos behartigd de belangen van alle gebruikers en omwonenden van dit bos.Het bosgebied biedt al tientallen jaren veel plezier aan wandelaars en met name ook aan de hondenbezitters die hier met hun hond vrij door het bos kunnen wandelen. Ofschoon het bosgebied bescherming heeft is het de laatste jaren onder grote druk komen te staan. Om het karakter van het Juniperbos te behouden houden wij als stichting verstorende activiteiten en wijzigingen van bestemmingsplannen nauwlettend in
de gaten. 
De stichting Behoud Juniperbos behartigd de belangen van alle gebruikers en omwonenden van dit bos.Als stichting willen wij dit doel nastreven met het volgende beleid:

1.Regelmatige bosschouw met boswachter/beheerder
2. Inventarisatie en bescherming van fauna en flora
3. Onderhouden van contacten met belangrijke partners zoals Stichting Werkgroep Milieu Apeldoorn en Gelderse Natuur en Milieu Federatie
4. Onderhouden van contacten met bestuurlijke en politieke organisaties binnen gemeente en provincie
5. Informeren van direct en indirect belanghebbenden
6. Bijhouden van logboek voor incidenten
7. Periodieke bos schoonmaak actie

 

Met enige regelmaat wordt er samen met de boswachter/beheerder een Bosschouw georganiseerd.

U als bezoeker/wandelaar bent van harte uitgenodigd aan deze wandeling deel te nemen door u in te schrijven op onze site www.juniperbos.nl.

De eerstkomende wandeling zal worden vermeld onder kopje nieuws. Maximaal 15 personen kunnen deelnemen aan de wandeling.

 

 

 

 

 De Stichting is afhankelijk van donaties om haar werk ook in de toekomst mogelijk te maken. Met de donaties dekken wij operationele kosten en eventuele juridische kosten. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Iedere donatie is meer dan welkom.VRIENDEN van het Juniperbos: Voor Euro 5,- kunt u vriend worden van onze stichting. Hiermee maakt u kenbaar dat u onze doelstellingen steunt. Wij zullen u informeren/betrekken bij de laatste ontwikkelingen rond het Juniperbos. U wordt vriend door Euro 5,- op onderstaande rekening te storten en/of een Email te sturen aan: info@juniperbos.nl

Bankrekening: NL77INGB 00006 9546 98 t.n.v. Stichting Behoud Juniperbos.
 
Share our website