Juniperbos Apeldoorn-West

Zakelijke informatie


Fiscaal nummer: 8552.64.457; inschrijving Kamer van Koophandel 63503735

Jaarverslag 2017

Financieel:

Op 31 december 2017 bedroeg het vermogen                        €   94,27
waarvan € 94,27 eigen vermogen

Op 31 december 2016 bedroeg het vermogen                        € 189,55
waarvan € 189,55 eigen vermogen


Inkomsten in 2017: donaties                                                                  € 725,00


Uitgaven in 2017:                                                                                                   € - 820,28

Kosten website                                                                   € 301,29
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder                    €    0,00
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie                      €   52,50
Kosten onderzoeksrapport natuurwaarden Faunaconsult         € 145,20
Habitat advocaten                                                               € 205,75
Bankkosten                                                                        € 115,54
Reiskosten                                                                         €     0,00

Activiteiten 2017:

Het bestuur komt regelmatig bijeen en onderhoudt goede contacten met diverse andere betrokkenen (zoals Wijkvereniging Berg en Bos, SWMA, Kroondomein). 2017 lag de focus op de uitspraak in beroep inzake het bestemmingsplan Julianatoren (met als uitkomst dat de Gemeente Apeldoorn het bestemmingsplan opnieuw in procedure moet brengen), de Ontwikkelstrategie Westrand en ontwikkel/ saneringsplannen voor het "Gat van Zevenhuizen". Op 13 april heeft de Stichting een zeer goed bezochte informatieavond over deze onderwerpen gehouden. In april is ook een bosschouw uitgevoerd. In mei heeft de Stichting een Zienswijze ingediiend inzake de Ontwikkelstrategie voor de Westrand. De volgende voorlichtingsbijeenkomst die gepland was op 12 juli 2017 trok vanwege de vakantieperiode onvoldoende belangstelling en is daarom verdaagd. Omdat inzake de drie dossiers in 2017 geen concrete nieuwe informatie beschikbaar kwam heeft de informatieavond in 2017 geen vervolg meer gekregen. In 2017 heeft de Stichting verder incidenteel een aantal malen actie ondernomen in reactie op klachten over hinder over ongewenste ontwikkelingen en eigen waarnemingen. Zo is meerdere keren overleg gevoerd met de gemeente over ongewenste ontwikkelingen op de scoutong-locatie, zoals party-achtige activiteiten waarvoor geen vergunning was gevraagd.

Voorgenomen activiteiten 2018:

In 2018 worden concrete stappen verwacht inzake het opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Julianatoren, de Ontwikkelstrategie voor de Westrand en de saneringsplannen voor het Gat van Zevenhuizen. Zodra daartoe aanleiding is zal weer een voorlichtingsavond worden georganiseerd. Verder worden doorlopend mogelijke bedreigingen voor het gebied gemonitord.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jaarverslag 2016

Financieel:

Op 31 december 2016 bedroeg het vermogen                              € 189,55
waarvan € 189,55 eigen vermogen

Op 31 december 2015 bedroeg het vermogen van de Stichting    € 1.526,73,
waarvan € 1.026,73 eigen vermogen en € 500 vreemd vermogen (lening)


Inkomsten in 2016: € 100 aan donaties.

Uitgaven in 2016: € 937,18

Kosten website € 301,29
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder € 30,00
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie € 50,00
Bankkosten € 28,23
Reiskosten € 74,91
Kosten onderzoeksrapport natuurwaarden - Wageningen University  € 247,00
Procedurekosten € 205,75

Activiteiten 2016:

In het voorjaar van 2016 werd onderzoek van studenten van de Universiteit Wageningen begeleid. In juni werd hun rapport "a sustainable future for the Juniperbos" gepubliceerd.

De Stichting verleende aan de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn ondersteuning bij het bezwaar en beroep tegen het bestemmingsplan voor Koningin Juliana Toren. Op 7 december 2016 werd geparticipeerd in de hoorzitting bij de Raad van State. (In februari 2017 vernietigde de RvS het bestemmingsplan.)

In de loop van 2016 zijn herhaaldelijk ongewenste ontwikkelingen in het gebied gesignaleerd en onder de aandacht van autoriteiten gebracht (Scoutingterrein, Julianatoren).

Voorgenomen activiteiten 2017:

De Stichting zal de vinger aan de pols houden inzake het opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Julianatoren en de ontwikkelingen die de Gemeente Apeldoorn in o.a. het Juniperbos in gang wil zetten (de "Scenario's voor de Westrand").

Er zullen voorlichtingsbijeenkomstern worden georganiseerd om de nut en noodzaak van de activiteiten van de Stichting bij een groter publiek over het voetlicht te brengen en fondsen te werven.

Verder worden doorlopend mogelijke bedreigingen voor het gebied gemonitord.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jaarverslag 2015

Financieel: de Stichting is opgericht in juni 2015. Op 31 december 2015 bedroeg het vermogen € 1.526,73, waarvan € 1.026,73 eigen vermogen en € 500 vreemd vermogen (lening).
Inkomsten in 2015: € 2.000 aan donaties.
Uitgaven in 2015: € 973,27
Oprichtings- en inschrijvingskosten (notaris, KvK) € 460
Kosten website € 301,29
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder € 160
Contributie Gelderse Natuur- en Miliefederatie € 12,50
Parkeerkosten € 4,10
Drukkosten € 35,38


Activiteiten 2015::
In 2015 heeft het bestuur diverse acties ondernomen in het belang van het behoud van het Juniperbos. Er zijn (in samenwerking met anderen) diverse handhavingsverzoeken gedaan om aantasting van het bosgebied te stoppen of terug te draaien (scoutingterrein, diverse activiteiten door of namens Julianatoren). Verder is geparticipeerd in procedures rond vergunningverlening (Julianatoren, met name de Circustent). Ook is input geleverd in het kader van de "Koersverkenning" van de Gemeentel Apeldoorn over de toekomstige ontwikkeling van de stadrand Apeldoorn - West. Tenslotte zijn verkenningen gestart om in samenwerking met de Universiteit Wageningen een studie te doen naar natuurwaarde en kansen en bedreigingen voor het Juniperbos.

Voorgenomen activiteiten 2016:
Er wordt naar gestreefd om in 2016 onderzoek te laten verrichten door studenten van de Universiteit Wageningen. Op grond van de bevindingen daarvan zal een actieplan worden ontwikkeld waarmee donateurs benaderd zouden kunnen worden. Daarnaast blijft het Bestuur alert op ontwikkelingen in het gebied, en zal zonodig worden geparticipeerd in procedures.


 
Share our website