Juniperbos Apeldoorn-West

Zakelijke informatie


Stichting Behoud Juniperbos
Fiscaal nummer: 8552.64.457; inschrijving Kamer van Koophandel 63503735

Jaarverslag 2023

Financieel:
Op 31 december 2022 bedroeg het vermogen     € 487,17  
waarvan € 487,17 eigen vermogen          
                 
Op 31 december 2023 bedroeg het vermogen     € 357,73  
waarvan € 357,73 eigen vermogen          
                 
                 
Inkomsten in 2023: donaties         € 560,00  
                 
                 
Uitgaven in 2023:           € 689,44  
                 
Kosten KvK         € 7,80    
Kosten website         € 398,09    
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder   € 0,00    
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie   € 50,00    
Habitat advocaten         € 0,00    
Bankkosten         € 233,55    
Overige kosten         € 0,00    
                 
Controle eindsaldo           € 357,73  
                 

Activiteiten 2023:
De bestuursleden monitoren doorlopend ontwikkelingen en activiteiten in het gebied, hetzij uit eigen waarneming, hetzij naar aanleiding van meldingen. Dit in samenwerking met de Kroondomeinen, de Wijkvereniging Berg en Bos, SWMA en de boswachter die verantwoordelijk is voor het gebied. 
Regelmatig worden in een vergadering actuele aandachtspunten besproken. Op 8 mei en 13 november hebben wij onder begeleiding van de boswachter een bosschouw uitgevoerd, om ontwikkelingen in het gebied te signaleren. Verder hebben wij ons beraden op mogelijkheden om de overlast van loslopende honden in te dammen.
Voorgenomen activiteiten 2024:

Ook in 2024 zullen bosschouwen worden uitgevoerd. Op 13 maart wordt een voorlichtingsmiddag gehouden voor bewoners van wijk Berg en Bos.

Locatie: De Arendsburght, tijdstip 15.00 uur.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Stichting Behoud Juniperbos

Fiscaal nummer: 8552.64.457; inschrijving Kamer van Koophandel 63503735

Jaarverslag 2022

Financieel:
Op 31 december 2021 bedroeg het vermogen     € 42,94
waarvan € 42,94 eigen vermogen        
               
Op 31 december 2022 bedroeg het vermogen     € 487,17
waarvan € 487,17 eigen vermogen        
               
               
Inkomsten in 2022: donaties         € 1.025,00
               
               
Uitgaven in 2022:           € 580,76
               
Kosten website         € 361,79  
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder   € 0,00  
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie   € 50,00  
Bankkosten         € 166,56  
Overige kosten         € 2,41  
             
 
Activiteiten 2022:
De bestuursleden monitoren doorlopend ontwikkelingen en activiteiten in het gebied, hetzij uit eigen waarneming, hetzij naar aanleiding van meldingen. Dit in samenwerking met de Kroondomeinen, de Wijkvereniging Berg en Bos, SWMA en de boswachter die verantwoordelijk is voor het gebied. 
Mede door de nasleep van Covid waren er ook in 2022 weinig ontwikkelingen in en rond het gebied. De activiteiten van de Stichting waren daardoor beperkt. Met de beheerder van het scoutingterrein is enkele malen contact geweest vanwege overlast die rond het terrein werd ervaren. Op 7 december is overleg geweest met de directie van Julianatoren over de ontwikkelingen in het park.
Voorgenomen activiteiten 2023:

Samen met de boswachter zal een bosschouw worden gepland zodat de Stichting op de hoogte is van de actuele situatie en bosbeheer plannen in het Juniperbos. Het regelmatige overleg met zal weer een vervolg krijgen.  De Stichting blijft alert op de gang van zaken bij Julianatoren en Scouting en nieuwe ontwikkelingen die het gebied kunnen bedreigen. Dit betreft o.a. eventuele herontwikkeling van het Gat van Zevenhuizen (de voormalige stortplaats ten westen van Julianatoren; sanering / mogelijke inrichting als transferium en/of terrein voor dagrecreatie), en uitwerking van de Strategie voor de Westrand. Ook Provinciale plannen om de recreatiedruk op de Veluwe meer naar de randen te verschuiven kunnen van invloed zijn op het gebied. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Stichting Behoud Juniperbos

Fiscaal nummer: 8552.64.457; inschrijving Kamer van Koophandel 63503735

Jaarverslag 2021

Financieel:

 
Op 31 december 2020 bedroeg het vermogen     € 70,59
waarvan € 70,59 eigen vermogen        
               
Op 31 december 2021 bedroeg het vermogen     € 42,94
waarvan € 42,94 eigen vermogen        
               
               
Inkomsten in 2021: donaties         € 505,00
               
               
Uitgaven in 2021:           € 532,65
               
Kosten website         € 361,79  
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder   € 0,00  
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie   € 50,00  
          € 0,00  
Bankkosten         € 120,86  


Activiteiten 2021:
De bestuursleden monitoren doorlopend ontwikkelingen en activiteiten in het gebied, hetzij uit eigen waarneming, hetzij naar aanleiding van meldingen. Dit in samenwerking met de Kroondomeinen, de Wijkraad Berg en Bos, SWMA en de boswachter die verantwoordelijk is voor het gebied. 
Mede door de effecten van Covid waren er in 2021 wederom weinig ontwikkelingen in en rond het gebied. Ook de activiteiten van de Stichting waren daardoor beperkt. Met name In de noordwesthoek / Gat van Zevenhuizen zijn kapactiviteiten geweest. Daarover is telkens contact opgenomen met Gemeente en Provincie.Ook met de beheerder van het scoutingterrein is enkele malen contact geweest vanwege overlast die rond het terrein werd ervaren.

Voorgenomen activiteiten 2022:

Na afloop van de Covid beperkingen zal onder meer het regelmatige overleg met Julianatoren weer hervat worden.    
De Stichting blijft daar alert op ontwikkelingen die het gebied bedreigen en al enige tijd in de lucht hangen. Deze worden na het verdwijnen van de  Covid beperkingen naar verwachting weer actueel. Dit betreft o.a. eventuele herontwikkeling van het Gat van Zevenhuizen (sanering van de stortplaats door ter plaatse méér vervuilde grond te deponeren, maar ook de mogelijke inrichting als transferium), en uitwerking van de Strategie voor de Westrand. Ook Provinciale plannen om de recreatiedruk op de Veluwe meer naar de randen te verschuiven kunnen van invloed zijn op het gebied. 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jaarverslag 2020


Financieel:

 
Op 31 december 2019 bedroeg het vermogen     €   34,50
waarvan € 34,50 eigen vermogen        
               
Op 31 december 2020 bedroeg het vermogen     €   70,59
waarvan € 70,59 eigen vermogen        
               
               
Inkomsten in 2020: donaties         € 550,00
               
               
Uitgaven in 2020:           € 513,91
               
Kosten website         €   343,64  
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder   €      0,00  
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie   €    50,00  
          €      0,00  
Bankkosten         €   120,27  


Activiteiten 2020:
De bestuursleden monitoren doorlopend ontwikkelingen en activiteiten in het gebied, hetzij uit eigen waarneming, hetzij naar aanleiding van meldingen. Dit in samenwerking met de Kroondomeinen, de Wijkraad Berg en Bos, SWMA en de boswachter die verantwoordelijk is voor het gebied. 
In maart was door de Stichting een overleg gepland met de directie van Julianatoren over de plannen voor 2020. Als gevolg van de Covid – lockdown kon dit overleg niet plaatsvinden. Door de Covid beperkingen zijn verder in 2020 geen activiteiten ontplooid.
 
Voorgenomen activiteiten 2021:

Er blijven diverse ontwikkelingen in de lucht hangen die het gebied bedreigen, en na  het verdwijnen van de  Covid beperkingen weer actueel kunnen worden. Eventuele herontwikkeling van het Gat van Zevenhuizen (sanering van de stortplaats door ter plaatse méér vervuilde grond te deponeren, maar ook de mogelijke inrichting als transferium), en uitwerking van de Strategie voor de Westrand. Ook Provinciale plannen om de recreatiedruk op de Veluwe meer naar de randen te verschuiven kunnen van invloed zijn op het gebied.  De Stichting blijft daar alert op.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Stichting Behoud Juniperbos

Fiscaal nummer: 8552.64.457; inschrijving Kamer van Koophandel 63503735

Jaarverslag 2019

Financieel:

 
Op 31 december 2018 bedroeg het vermogen     € 199,80
waarvan € 199,80 eigen vermogen        
               
Op 31 december 2019 bedroeg het vermogen     € 34,50
waarvan € 34,50 eigen vermogen        
               
               
Inkomsten in 2019: donaties         € 350,00
               
               
Uitgaven in 2019:           € 515,30
               
Kosten website         € 343,64  
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder   € 32,50  
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie   € 0,00  
          € 0,00  
Bankkosten         € 139,16  


Activiteiten 2019:
De bestuursleden monitoren doorlopend ontwikkelingen en activiteiten in het gebied, hetzij uit eigen waarneming, hetzij naar aanleiding van meldingen. Dit in samenwerking met de Kroondomeinen, de Wijkraad Berg en Bos, SWMA en de boswachter die verantwoordelijk is voor het gebied. 
In februari 2019 heeft de Stichting het herschreven bestemmingsplan getoetst en akkoord bevonden.
In maart heeft de Stichting samen met de Wijkvereniging Berg en Bos en Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn een overleg gehad met de directie van Julianatoren over de plannen voor 2019. Een belangrijke bron van geluidsoverlast, het podium aan de Amersfoortseweg, waarvoor eerder aandacht was gevraagd, is in 2019 niet opnieuw geplaatst. Op voorwaarde van beperking van de geluidsoverlast is ingestemd met het jaarlijkse Halloweenfeest (doolhof en spookhuis).
In mei is met de directie van Juliana toren overleg gevoerd over het plan voor plaatsen van een “Motodrome” voor het organiseren van Steile wand motorenraces. Dit plan is ontraden, en uiteindelijk ook niet ten uitvoer gebracht.
In juni is overlegd gevoerd over het plaatsen van de circustent. Aangegeven is dat het plan welwillend bezien zal worden, maar verdere actie is nog niet ondernemen.
In juli is overleg gevoerd over het verplaatsen van attracties; naar verwachting leidt dit niet tot wijziging/ toename van hinder.
In de loop van het jaar is diverse malen actie ondernemen inzake ontwikkelingen rond het scoutingterrein. Het blijkt lastig daar grip op te krijgen; het blijft in de aandacht van de Stichting.
Het zelfde geldt voor het “Gat van Zevenhuizen”. Meerdere malen is geconstateerd dat op gevaarlijke wijze barricades werden gemaakt om paden die toegang tot het gebied bieden te blokkeren (glasscherven, prikkeldraad).
In het voorjaar werd grootschaliger bomenkap gesignaleerd aan de zuidzijde van het bos. Dat bleek verband te houden met de aantasting van dennenbomen door de dennenscheerder- of letterzetter kever. Dit is een onvermijdelijke ontwikkeling; met name in mono cultuur dennenbeplanting kan dit tot kaalslag leiden. Maar ook op de Veluwe wordt al langer gewerkt aan diversifiëring van de beplanting, waardoor de kans dat grote gaten vallen in de beplanting bij grootschalige aantasting door insecten kleiner wordt.  
Voorgenomen activiteiten 2020:

Er hangen diverse ontwikkelingen in de lucht die het gebied bedreigen. In eventuele herontwikkeling van het Gat van Zevenhuizen (sanering van de stortplaats door ter plaatse méér vervuilde grond te deponeren, maar ook de mogelijke inrichting als transferium)  is geen voortgang geconstateerd, maar daar blijft de Stichting uiteraard alert op. Datzelfde geldt voor de uitwerking van de Strategie voor de Westrand.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Stichting Behoud Juniperbos

Fiscaal nummer: 8552.64.457; inschrijving Kamer van Koophandel 63503735

Jaarverslag 2018

Financieel:
 
Op 31 december 2017 bedroeg het vermogen       € 94,27
waarvan € 94,27 eigen vermogen          
                 
Op 31 december 2018 bedroeg het vermogen       € 199,80
waarvan € 199,80 eigen vermogen          
                 
                 
Inkomsten in 2018: donaties           € 700,00
                 
                 
Uitgaven in 2018:             € 594,47
                 
Kosten website           € 421,08  
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder      € 0,00  
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie     € 55,00  
            € 0,00  
Bankkosten           € 118,39  
               

Activiteiten 2018:

In januari 2018 heeft de Stichting alle raadsleden en politieke partijen benaderd in verband met de hoorzitting over Ontwikkelstrategie Westrand. In februari is de Ontwikkelstrategie Westrand vastgesteld, helaas zonder concrete weerklank van de door de Stichting ingebrachte argumenten. Het blijft dus zaak zeer alert te blijven op de ontwikkelingen.
In februari heeft de Stichting in samenwerking met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) en de Wijkraad Berg en Bos actie ondernomen op de aanvraag van vergunningen voor een achtbaan en een valtoren door Julianatoren. Door het uitblijven van het nieuwe bestemmingsplan bestond de vrees dat Julianatoren ongebreideld nieuwe ontwikkelingen in gang zou kunnen zetten. Na toelichting door Julianatoren in een gesprek in april bleken verdere stappen niet nodig.
In februari leek ook sprake van ontwikkelplannen voor het “Gat van Zevenhuizen”. Er zijn in de loop van het jaar echter verder geen concrete aangrijpingspunten voor actie geweest.
In oktober is op initiatief van de Gemeente samen met de Wijkraad en SWMA informeel overleg gevoerd over de koers die de Gemeente wilde varen met het bestemmingsplan, om het draagvlak af te tasten.
Naast deze “bestuurlijke” activiteiten monitoren de bestuursleden doorlopend ontwikkelingen en activiteiten in het gebied, hetzij uit eigen waarneming, hetzij naar aanleiding van meldingen. Dit in samenwerking met de Kroondomeinen, de Wijkraad Berg en Bos, SWMA en de boswachter die verantwoordelijk is voor het gebied.  
 
Voorgenomen activiteiten 2019:

In 2019 zal het nieuwe bestemmingsplan Julianatoren worden vastgesteld. De Stichting blijft samen met de Wijkraad Berg en Bos, SWMA en Kroondomeinen de ontwikkelingen bij Julianatoren volgen. Daarnaast zal  de Stichting zoals voorheen alert zijn op onder meer ontwikkelingen rond het “Gat van Zevenhuizen” (met name het plan om in het kader van sanering van de stortplaats ter plaatse méér vervuilde grond te deponeren, maar ook de mogelijke inrichting als transferium), ontwikkelingen rond het Scoutingterrein en ontwikkelingen in het kader van de Strategie voor de Westrand. Zodra daartoe aanleiding bestaat zullen in overleg met voornoemde partijen stappen genomen worden om het gebied te beschermen. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jaarverslag 2017

Financieel:

Op 31 december 2017 bedroeg het vermogen                        €   94,27
waarvan € 94,27 eigen vermogen

Op 31 december 2016 bedroeg het vermogen                        € 189,55
waarvan € 189,55 eigen vermogen


Inkomsten in 2017: donaties                                                                  € 725,00


Uitgaven in 2017:                                                                                                   € - 820,28

Kosten website                                                                   € 301,29
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder                    €    0,00
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie                      €   52,50
Kosten onderzoeksrapport natuurwaarden Faunaconsult         € 145,20
Habitat advocaten                                                               € 205,75
Bankkosten                                                                        € 115,54
Reiskosten                                                                         €     0,00

Activiteiten 2017:

Het bestuur komt regelmatig bijeen en onderhoudt goede contacten met diverse andere betrokkenen (zoals Wijkvereniging Berg en Bos, SWMA, Kroondomein). 2017 lag de focus op de uitspraak in beroep inzake het bestemmingsplan Julianatoren (met als uitkomst dat de Gemeente Apeldoorn het bestemmingsplan opnieuw in procedure moet brengen), de Ontwikkelstrategie Westrand en ontwikkel/ saneringsplannen voor het "Gat van Zevenhuizen". Op 13 april heeft de Stichting een zeer goed bezochte informatieavond over deze onderwerpen gehouden. In april is ook een bosschouw uitgevoerd. In mei heeft de Stichting een Zienswijze ingediiend inzake de Ontwikkelstrategie voor de Westrand. De volgende voorlichtingsbijeenkomst die gepland was op 12 juli 2017 trok vanwege de vakantieperiode onvoldoende belangstelling en is daarom verdaagd. Omdat inzake de drie dossiers in 2017 geen concrete nieuwe informatie beschikbaar kwam heeft de informatieavond in 2017 geen vervolg meer gekregen. In 2017 heeft de Stichting verder incidenteel een aantal malen actie ondernomen in reactie op klachten over hinder over ongewenste ontwikkelingen en eigen waarnemingen. Zo is meerdere keren overleg gevoerd met de gemeente over ongewenste ontwikkelingen op de scoutong-locatie, zoals party-achtige activiteiten waarvoor geen vergunning was gevraagd.

Voorgenomen activiteiten 2018:

In 2018 worden concrete stappen verwacht inzake het opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Julianatoren, de Ontwikkelstrategie voor de Westrand en de saneringsplannen voor het Gat van Zevenhuizen. Zodra daartoe aanleiding is zal weer een voorlichtingsavond worden georganiseerd. Verder worden doorlopend mogelijke bedreigingen voor het gebied gemonitord.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jaarverslag 2016

Financieel:

Op 31 december 2016 bedroeg het vermogen                              € 189,55
waarvan € 189,55 eigen vermogen

Op 31 december 2015 bedroeg het vermogen van de Stichting    € 1.526,73,
waarvan € 1.026,73 eigen vermogen en € 500 vreemd vermogen (lening)


Inkomsten in 2016: € 100 aan donaties.

Uitgaven in 2016: € 937,18

Kosten website € 301,29
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder € 30,00
Contributie Gelderse Natuur- en Milieufederatie € 50,00
Bankkosten € 28,23
Reiskosten € 74,91
Kosten onderzoeksrapport natuurwaarden - Wageningen University  € 247,00
Procedurekosten € 205,75

Activiteiten 2016:

In het voorjaar van 2016 werd onderzoek van studenten van de Universiteit Wageningen begeleid. In juni werd hun rapport "a sustainable future for the Juniperbos" gepubliceerd.

De Stichting verleende aan de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn ondersteuning bij het bezwaar en beroep tegen het bestemmingsplan voor Koningin Juliana Toren. Op 7 december 2016 werd geparticipeerd in de hoorzitting bij de Raad van State. (In februari 2017 vernietigde de RvS het bestemmingsplan.)

In de loop van 2016 zijn herhaaldelijk ongewenste ontwikkelingen in het gebied gesignaleerd en onder de aandacht van autoriteiten gebracht (Scoutingterrein, Julianatoren).

Voorgenomen activiteiten 2017:

De Stichting zal de vinger aan de pols houden inzake het opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Julianatoren en de ontwikkelingen die de Gemeente Apeldoorn in o.a. het Juniperbos in gang wil zetten (de "Scenario's voor de Westrand").

Er zullen voorlichtingsbijeenkomstern worden georganiseerd om de nut en noodzaak van de activiteiten van de Stichting bij een groter publiek over het voetlicht te brengen en fondsen te werven.

Verder worden doorlopend mogelijke bedreigingen voor het gebied gemonitord.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jaarverslag 2015

Financieel: de Stichting is opgericht in juni 2015. Op 31 december 2015 bedroeg het vermogen € 1.526,73, waarvan € 1.026,73 eigen vermogen en € 500 vreemd vermogen (lening).
Inkomsten in 2015: € 2.000 aan donaties.
Uitgaven in 2015: € 973,27
Oprichtings- en inschrijvingskosten (notaris, KvK) € 460
Kosten website € 301,29
Contributie Nederlandse Stichting Geluidshinder € 160
Contributie Gelderse Natuur- en Miliefederatie € 12,50
Parkeerkosten € 4,10
Drukkosten € 35,38


Activiteiten 2015::
In 2015 heeft het bestuur diverse acties ondernomen in het belang van het behoud van het Juniperbos. Er zijn (in samenwerking met anderen) diverse handhavingsverzoeken gedaan om aantasting van het bosgebied te stoppen of terug te draaien (scoutingterrein, diverse activiteiten door of namens Julianatoren). Verder is geparticipeerd in procedures rond vergunningverlening (Julianatoren, met name de Circustent). Ook is input geleverd in het kader van de "Koersverkenning" van de Gemeentel Apeldoorn over de toekomstige ontwikkeling van de stadrand Apeldoorn - West. Tenslotte zijn verkenningen gestart om in samenwerking met de Universiteit Wageningen een studie te doen naar natuurwaarde en kansen en bedreigingen voor het Juniperbos.

Voorgenomen activiteiten 2016:
Er wordt naar gestreefd om in 2016 onderzoek te laten verrichten door studenten van de Universiteit Wageningen. Op grond van de bevindingen daarvan zal een actieplan worden ontwikkeld waarmee donateurs benaderd zouden kunnen worden. Daarnaast blijft het Bestuur alert op ontwikkelingen in het gebied, en zal zonodig worden geparticipeerd in procedures.


 
Share our website

Quicklinks